Terms and conditions

General Terms and Conditions

Allmänna villkor för medlemskap (service) inom Hej! Workshop
Version 2.0 2023-02-10

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap (service) inom Hej! Workshop i Kungens Kurva shoppingcenter (”Köpcentret”) och är en integrerad del av avtalet mellan Medlemmen och Leverantören. Med ”Medlemmen” avses den som har beställt tjänsten av Leverantören. Med ”Leverantören” avses Ingka Centres Stockholm AB, org nr. 556664-3846.

1. Allmänt

1.1 Om Medlemmen är en juridisk person ska Medlemmen senast i samband med avtalstidens början till Leverantören lämna uppgift om namn, emailadress och telefonnummer till den/de i Medlemmens personal som ska använda medlemskapet/en (en person per medlemskap). Medlemmen svarar för att de som har rätt att använda medlemskap/en enligt ovan följer samtliga bestämmelser som gäller för Medlemmen enligt dessa allmänna villkor.

1.2 Om Medlemmen är en privatperson är det privatpersonen som har rätt att använda medlemskapet (medlemskapet är personligt).

1.3 Om Medlemmen upptäcker skador på någon egendom tillhandahållen av Leverantören eller något som inte fungerar som det ska, ska Medlemmen anmäla detta till Leverantören utan dröjsmål.

1.4 Information som Leverantören är skyldig att meddela Medlemmen (t.ex. enligt punkt 3.1 och 3.2 nedan) kan meddelas Medlemmen genom att informationen läggs upp på Hej! Workshops hemsida och/eller mobilapp. Informationsplikten anses fullgjord när informationen lagts upp på Hej! Workshops hemsida och/eller mobilapp.

2. Tjänster som ingår i medlemskap

2.1 Syftet med detta avtal är att Medlemmen ska få tillgång till de tjänster som Leverantören tillhandahåller inom sitt koncept Hej! Workshop i Köpcentret och att kunna nätverka med andra medlemmar i Hej! Workshop i Köpcentret. Medlemskapet innefattar inte någon hyresrätt utan en rätt att nyttja Leverantörens tjänster, såsom att få tillgång till flexibla arbetsplatser med WIFI, loungeytor, pentry, kaffe, möjlighet att hyra konferensrum, nätverka med andra medlemmar, tillgodogöra sig de receptionstjänster som erbjuds från tid till annan etc. Medlemmen har ingen exklusiv nyttjanderätt till någon yta i Hej! Workshop. Både Leverantören och andra har rätt att nyttja ytorna. Tjänsterna som ingår i medlemskapet kan variera från tid till annan.

2.2 Det finns tre typer av medlemskap – Dagspass, Medlemskap - Standard och Medlemskap - Plus. Dagspass ger Medlemmen tillgång till Hej! Workshops tjänster under en dag. Medlemskap Standard ger Medlemmen tillgång till Hej! Workshops tjänster i minst 30 dagar (tillsvidareavtal med 30 dagars uppsägningstid). Medlemskap Plus ger Medlemmen tillgång till Hej! Workshops tjänster, eget skrivbord och möjlighet till personligt förvaringsskåp i minst 30 dagar (tillsvidareavtal med 30 dagars uppsägningstid).

3. Tillgänglighet

3.1 Medlemmen har tillgång till Hej! Workshop vardagar kl. 07-21 och lördagar, söndagar och helgdagar kl. 07-18. Medlemmen har inte tillgång till Hej! Workshop de dagar då Köpcentret är stängt. Vilka dagar Köpcentret (och följaktligen Hej! Workshop) är stängt framgår på webbsidan https://kungenskurva.hejworkshop.com och via Hej! Workshops mobilapp. Leverantören har rätt att ändra öppettiderna enligt ovan. Ändring av ovanstående öppettider meddelas senast två månader innan de nya öppettiderna träder i kraft. Leverantören har rätt att i undantagsfall hålla Hej! Workshop stängt några få dagar då och då. Meddelande om sådan stängning ska ske på sätt som anges i punkten 1.4 senast 14 dagar innan sådan tillfällig stängning.

3.2 Medlemmen är införstådd med och accepterar att Leverantören kan komma att anordna events på ytorna som tillhör Hej! Workshop. Leverantören ska meddela Medlemmen om sådant event minst två veckor i förväg.

4. Tilläggstjänster

4.1 De tilläggstjänster som erbjuds, och dess tillgänglighet, kan variera från tid till annan.

4.2 Om Medlemmen inte har betalat sina förfallna skulder till Leverantören, har Leverantören rätt att neka Medlemmen tilläggstjänster till dess att Medlemmens förfallna skulder har blivit betalda.

4.3 Medlemmen bekräftar att de personer som får använda medlemskapet/en enligt den information Medlemmen har lämnat till Leverantören har rätt att beställa tilläggstjänster av Leverantören för Medlemmens räkning.

5. Avtalstid

5.1 Dagspass gäller för den dag som Medlemmen har bokat dagspasset och upphör automatiskt utan uppsägning. Vilken dag som Medlemmen har bokat framgår bl.a. av Medlemmens bokning och medlemsportalen.

5.2 Övriga medlemskap gäller tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid. Startdatum framgår bl.a. av Medlemmens bokning och av medlemsportalen.

6. Ordningsregler m.m.

6.1 Vid var tid av Leverantören upprättade ordningsregler ska följas. Gällande ordningsregler ska hållas tillgängliga för Medlemmen. Medlemmen svarar för att de som har rätt att använda Medlemmens medlemskap följer ordningsreglerna.

6.2 Medlemmen ska väl vårda och aktsamt hantera Leverantörens lokaler, dess utrustning, installationer och inredning på så sätt att skador och brister inte uppkommer. Förändringar av kontorsmiljön (lokal eller installationer) får endast ske efter Leverantörens skriftliga godkännande. Medlemmen får följaktligen endast tillföra möbler eller installera utrustning etc efter Leverantörens skriftliga medgivande.

6.3 Leverantören arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Medlemmen åtar sig att stänga av utrustning när denna inte används och att sortera avfall i de av Leverantören tillhandahållna kärlen.

6.4 Medlemmen ansvarar för att ställa in sin och sina gästers disk i diskmaskinen samt att alltid lämna ytorna i Hej! Workshop i ett välordnat skick.

6.5 Medlemmen och de som för Medlemmens räkning använder medlemskap är skyldiga att behandla andra medlemmar på Hej! Workshop och hyresgäster med respekt och agera på sätt som inte stör andra medlemmar och/eller hyresgäster. Medlemmen åtar sig att till Leverantören anmäla om någon medlem/hyresgäst uppträder olämpligt.

6.6 Medlemmen har inte rätt att sätta upp affischer och liknande i eller utanför Köpcentret (på parkering etc). Medlemmen får inte heller lägga flyers, andra reklamblad eller liknande i tidningsställ, på bilar, på cyklar eller liknande, i eller utanför Köpcentret.

6.7 Medlemmen får inte bedriva sin verksamhet på sådant sätt att andra medlemmar eller hyresgäster drabbas av störningar eller olägenheter. Medlemmen får inte inom Hej! Workshop förvara produkter eller material, som kan vålla skada på person eller egendom eller påverka fastighetens brandinstallationer.

6.8 Medlemmen får inte förtära alkohol eller droger i Leverantörens lokaler och får inte heller vara alkoholpåverkad eller påverkad av droger i Leverantörens lokaler.

6.9 Medlemmen, de personer som har rätt att använda dess medlemskap och besökare kan av säkerhetsskäl vara tvungna att visa giltig fotolegitimation för att få tillgång till Hej! Workshops lokaler, vilket Medlemmen är införstådd med och accepterar.

6.10 Medlemmen får inte använda ytorna inom Hej! Workshop eller andra ytor inom Köpcentret för försäljning av varor eller tjänster. Hej! Workshop används huvudsakligen för kontorsändamål.

7. Ersättning och dess betalning

7.1 Ersättningen för medlemskapet framgår av bokningen och av medlemsportalen och ska erläggas (månadsvis) i förskott. Ersättning för tilläggstjänster betalas månadsvis i efterskott.

7.2 Vid försenad betalning ska Medlemmen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen och förordningen om ersättning för inkassokostnader.

7.3 Leverantören har rätt att justera priset den 1 september varje år med minst tre månaders varsel. Om Medlemmen inte accepterar det nya priset har Medlemmen rätt att säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid innan det nya priset börjar gälla.

8. Mervärdesskatt Mervärdesskatt tillkommer på ersättningen för medlemskapet (tjänsterna) och eventuella tilläggstjänster.

9. Vidareupplåtelse etc. Medlemmen har inte rätt att överlåta avtalet eller, helt eller delvis, upplåta medlemskapet i andra hand.

10. Varumärken etc. Medlemmen äger inte rätt att på något sätt använda sig av Leverantörens namn eller varumärken.

11. Säkerhet

11.1 Utrymningsplan för Köpcentret ska upprättas av Leverantören i samråd med berörda myndigheter. Utrymningsplan ska hållas tillgänglig för Medlemmen. Medlemmen förbinder sig att följa utrymningsplanen och av Leverantören upprättade anvisningar och tillämpningsföreskrifter för utrymning m.m., såväl vid övning som vid verkligt tillfälle, och svara för att även de som har rätt att använda Medlemmens medlemskap iakttar och följer dessa. Medlemmen är vidare skyldig att tillse att nämnda personer deltar i brand-/utrymningsövningar som utförs av Leverantören.

11.2 Medlemmen får inte använda någon form av levande ljus eller andra brandfarliga installationer inom Hej! Workshop eller på annan plats i Köpcentret.

11.3 För att säkerställa funktionen på fastighetstekniska system har Leverantören rätt att genomföra så kallade blackout-tester utanför Köpcentrets butikers öppettider, vilket bland annat innebär att inkommande ström bryts helt. Leverantören har vidare rätt att utföra tester och inspektioner som Leverantören har en skyldighet att utföra enligt Leverantörens interna regler, krav från försäkringsbolag, krav från myndighet eller liknande. Medlemmen får inte på något sätt hindra eller försvåra sådana tester och inspektioner. Leverantören ska i god tid informera Medlemmen om tidpunkt för tester och/eller inspektioner enligt ovan.

11.4 Blockering av brandpost/brandsläckare, utrymningsväg och/eller utrymningsdörr är inte tillåtet. Medlemmen ska iaktta de bestämmelser om elsäkerhet som Leverantören skriftligen meddelar Medlemmen.

11.5 Leverantören förbehåller sig rätten att av säkerhets- eller ordningsskäl tillfälligt stänga Köpcentret. Medlemmen har inte rätt till nedsättning av ersättningen eller skadestånd på grund av utrymnings-/brandlarm eller tillfällig stängning till följd av brand, bombhot, utrymningsövning eller annat säkerhets- eller ordningsskäl.

12. Ansvar

12.1 Medlemmen ansvarar för de personer som får nyttja Medlemmens medlemskap och dess arbetsmiljö samt för nämnda personers agerande. Medlemmen ansvarar också för de gäster som Medlemmen bjuder in i lokalen. Medlemmen ansvarar för skada/förlust som Medlemmen, eller part för vilken Medlemmen svarar, orsakat i/på Köpcentret, på egendom tillhörande Leverantören eller tredje part eller på person som besöker eller arbetar i Köpcentret.

12.2 Leverantören är inte i något fall skyldig att ersätta Medlemmen för indirekt skada, såsom exempelvis utebliven vinst eller följdskador. Leverantörens ansvar är begränsat till ett belopp motsvarande vad Medlemmen har erlagt till Leverantören för medlemskapet och tilläggstjänster enligt detta avtal för den senaste tolvmånadersperioden. Leverantören har inget ansvar för Medlemmens förlust av data eller eventuella skador som beror på att WIFI eller annan teknisk utrustning inte fungerar tillfredsställande. Om Medlemmen anmäler att WIFI eller annan teknisk utrustning inte fungerar tillfredsställande ska Leverantören kontakta leverantören av den aktuella tjänsten för att påtala problemet.

12.3 Medlemmen åtar sig att hålla Leverantören skadeslös från alla krav som tredje man riktar mot Leverantören på grund av Medlemmens (och de personer som får nyttja Medlemmens medlemskap) åtgärder eller underlåtenhet.

12.4 Det åligger Medlemmen att följa vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter, förelägganden, myndighetskrav, myndighetsbeslut och liknande.

12.5 Med force majeure menas en oförutsägbar, extraordinär och oundviklig händelse som ligger utanför parternas kontroll. Force majeure kan utan att uppräkningen är fullständig t.ex. vara krig, upplopp, strejk, blockad, eldsvåda, explosion, exceptionella väderförhållanden eller ingrepp av offentlig myndighet. Leverantören fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet om Leverantörens åtaganden inte i rätt tid, inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av force majeure.

12.6 Det åvilar Medlemmen att hålla sin rörelse och egendom väl försäkrad.

13. Rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande m.m.

13.1 Leverantören har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om;
(a) Medlemmen inte betalar ersättning till Leverantören i tid enligt avtalet och inte erlägger full betalning inom 7 dagar från skriftlig anmodan, (b) Medlemmen i annat avseende väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet, eller (c) om Medlemmen ställer in betalningarna, annars kan antas ha kommit på obestånd eller försätts i konkurs.

13.2 Leverantören har rätt att stänga av Medlemmens medlemskap och neka Medlemmen tillträde till Hej! Workshop om; (a) Medlemmen inte betalar ersättning till Leverantören i tid, eller
(b) Medlemmen eller den som har rätt att nyttja Medlemmens medlemskap i annat avseende väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet. Om Leverantören har stängt av Medlemmens medlemskap enligt (a) ovan ska Leverantören återaktivera medlemskapet när Medlemmen har erlagt full betalning för förfallna skulder.

13.3 Om Leverantören säger upp avtalet enligt 13.1 ovan är Medlemmen skyldig att ersätta Leverantören för den skada denne lider med anledning av att avtalet upphör i förtid.

14. Vid avtalets upphörande Vid avtalstidens upphörande ansvarar Medlemmen för att all egendom som tillhör Medlemmen är bortförd. För det fall Medlemmen inte uppfyller ovanstående åtagande inom en månad från det att avtalet upphört tillfaller egendomen Leverantören utan lösen. Leverantören äger dessutom rätt att ombesörja städning och bortforsling av kvarlämnad egendom på Medlemmens bekostnad.

15. Ångerrätt och reklamation – gäller för konsument

15.1 I enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, har Medlemmen, i det fallet Medlemmen är en konsument och har bokat på Internet (eller per telefon), en ångerrätt på fjorton dagar (med start dagen som bokningen genomfördes) att avboka sin bokning och få en fullständig återbetalning. För att nyttja ångerrätten måste Medlemmen inom tidsfristen meddela Leverantören att Medlemmen vill nyttja sin ångerrätt. Om Medlemmen vill avboka kan denne göra det direkt via medlemsportalen på Leverantörens hemsida www.hejworkshop.com eller använda det standardformulär som nämns nedan. Om ersättningen redan erlagts av Medlemmen före avbokning, sker återbetalning på samma sätt som betalning skett, om inte annat avtalats. Ångerrätt gäller endast före upplåtelsen ägt rum, och Medlemmen förblir ersättningsskyldig för den upplåtelse som skett före avbokningen (med en proportionell andel av det avtalade priset). Det finns ett standardformulär på Leverantörens hemsida https://kungenskurva.hejworkshop.com för utövandet av ovan nämnda ångerrätt, som Medlemmen kan välja att använda vid utövandet av ångerrätt om denne så önskar.

15.2 Denna klausul gäller endast i förhållande till konsument. Vill Medlemmen åberopa att tjänsten är felaktig ska denne underrätta Leverantören om detta inom skälig tid efter det att Medlemmen märkt eller borde ha märkt felet och enligt reglerna i konsumenttjänstlagen. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen till nedanstående kontaktuppgifter. Om Leverantören har motsatt sig Medlemmens krav kan den Medlem som är konsument ha rätt att få tvisten prövad av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Leverantören kommer att medverka i ett eventuellt tvistlösningsförfarande.

16. Kontaktinformation Ingka Centres Stockholm AB, org. nr. 556664-3846 Kungens Kurva shoppingcenter, Tangentvägen 14 A, 141 75 Kungens Kurva, Sverige Tel. 070-545 41 62 kungenskurva@hejworkshop.com

17. Personuppgifter Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Leverantören. För Leverantören är det viktigt att vara öppen med hur vi som Leverantör behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. I den integritetspolicy som gäller för alla Leverantörens kunder m.fl. i Köpcentret, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på Köpcentrets hemsida på: https://www.kungenskurvashopping.se/sv-se/privacy-policy.

18. Tillämplig lag Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal.